neděle 27. dubna 2014

Kolaps jako možnost obrody?

Kniha Kolaps neznamená konec vzešla z dlouholeté spolupráce a osobního přátelství Tomáše Turečka, šéfredaktora české mutace magazínu National Geographic a Miroslava Bárty, profesora egyptologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Formou rozhovorů dali vzniknout poutavé knize, jejíž ústřední námět se točí kolem Bártova dlouholetého výzkumu faktorů, které ovlivňují vznik, kolaps a zánik civilizací a společností. Kolaps neznamená konec volně navazuje na obsáhlou publikaci Kolaps a regenerace - Cesty civilizací a kultur, kterou vydala v roce 2011 Academia, ale celkové vyznění je, mimo jiné vzhledem k formě celé knihy, o poznání uvolněnější. 

Celkových 144 stran textu je rozčleněno do několika oddílů. První část pojednává o egyptologii obecně, zejména ve vztahu ke kariéře Miroslava Bárty, o jeho motivaci ke studiu oboru natolik specifického, jakým egyptologie bezpochyby je. MB zde poukazuje na současný stav (nejen českého) egyptologicko-archeologického bádání, ale i na nutnost interdisciplinarity při výzkumech, které tak mohou přinést zajímavé výsledky nejen pro archeology samotné, ale také například pro paleobotaniky, restaurátory, paleopatology aj.

Druhá část je věnovaná samotné problematice kolapsů. Bárta v první řadě poukazuje na to, že kolaps není nic nepřirozeného, co by se mělo démonizovat. Nejedná se o naprostý konec, ale "jen" o zjednodušení, návrat k základním hodnotám a potřebám. Rovněž zdůrazňuje, že kolaps je věcí cyklickou, pravidelně se objevuje ve vývoji jednotlivých civilizací a je tedy možné se z minulých kolapsů poučit. Základem pro vznik kolapsu je neudržitelnost stávajících pořádků a úrovně. Dnes se tedy, víc než kdykoli jindy jedná o téma vysoce aktuální, nejen v rámci naší republiky, ale i celého světa, lidského společenství všeobecně. Miroslav Bárta se také kloní k názoru, že to, co stálo na počátku růstu životního stylu národů způsobuje časem i jejich úpadek, případně pád. Faktory růstu se v jednu chvíli vyčerpají, nastává stagnace a následně úpadek. Rozhodně mi přišlo zajímavé se nad touhle myšlenkou pozastavit a v duchu jí chvíli rozvíjet. Bárta totiž uvádí eticky značně šokující příklad na lékařství a jeho současné schopnosti efektivně léčit a tím uměle prodlužovat život nemocných. Náklady na takový "luxus" jsou ovšem nepředstavitelné a je otázkou, zda je možné zde nalézt přímou úměru ke KVALITĚ takto prodlouženého života.

Bárta v knize často odkazuje na zejména zahraniční autory, kteří se zabývají sociologickými a klimatickými otázkami, např. ve vztahu k tzv. teorii zájmových skupin Mancura Olssona. Tato teorie se opírá o fakt, že specifické ideologie obhajují aktuální politické uspořádání, protože jim nejlépe vyhovuje a sledují v něm své zájmy. Brání tedy změnám, které by rušily zavedené pořádky. Tenhle model se objevil nejen ve starém Egyptě či Římě, ale dobře ho známe také ze současnosti, kdy se na všech úrovních řeší hospodářská krize a společenská nestabilita. Ruku v ruce s otázkami sociologickými jdou také výše zmíněné otázky klimatické. V dějinách se neustále střídají tzv. doby ledové a meziledové, ale změny, které zažívá lidstvo nyní, nezapadají ani do jednoho rámce. Jak se tedy vyrovnat s náhlými zvraty počasí, které z naší republiky velmi dobře známe v podobě nenadálé mírné zimy či prudkých povodní? Nad všemi těmito otázkami se MB s Tomášem Turečkem snaží ve vlídném dialogu najít odpovědi.

Osobně jsem asi neobjektivní, protože Miroslav Bárta byl můj profesor a hodnotit tak jeho knihu je pro mě o to těžší:-) Nicméně bych určitě vyzdvihla fakt, že přibližuje problematiku kolapsů velmi čtivě a má dar zjednodušit výklad tak, aby mu rozuměl i laik, ale zároveň nesklouzává k bagatelizování a vynechávání důležitých faktů za účelem "lidovosti". Pokud vás zajímá, kam jako společnost i jako lidstvo směřujeme a jaké to může mít do budoucna následky, rozhodně doporučuji si tuhle knihu přečíst.

Tomáš Tureček/Miroslav Bárta
Kolaps neznamená konec
Vyšehrad, 2013
144 stran, doporučená cena 248 korun

Žádné komentáře:

Okomentovat